Image

ARBEN MERKOÇI

Prof. ARBEN MERKOÇI is currently ICREA Professor and director of the Nanobioelectronics & Biosensors Group at Institut Català de Nanociencia i Nanotecnologia (ICN2), situated at Autonomous University of Barcelona. Prof. Merkoçi obtained his PhD at the University of Tirana in ion selective electrodes. Since 1992 he has carried out research as postdoctoral fellow and research professor at several universities located in Hungary, Greece, Italy, Spain and the U.S. (New Mexico). His research is focused on the integration of biological molecules and other species with micro- and nanostructures of interest in the design of novel (bio) sensors. Prof. Merkoçi has published over 319 articles and supervised 35 PhD theses. Prof. Merkoçi also serves as scientific evaluator and member of panels of experts of various international governmental and nongovernmental agencies, a scientific committee member of many international congresses, director of several workshops and other scientific events and has been invited to give plenary lectures and keynote speeches in more than 200 occasions in various countries. Prof. Merkoçi helped establish and is currently leading the first science-research unit of Nanotechnology and Nanoscience, called NANOAlb, as part of the Albanian Academy of Science.

Prof. ARBEN MERKOÇI është profesor dhe drejtor i grupit të Nanoelektronikës dhe Biosensensors pranë Institutit Català de Nanociencia i Nanotecnologia (ICN2), në Universitetin Autonom të Barcelonës. Prof. Merkoçi ka mbrojtur doktoraturën (PhD) pranë Universitetit të Tiranes në fushën e elektrodave selektive ionike. Prej vitit 1992, ai ka kryer kërkime shkencore në një mori universitetesh në Hungari, Greqi, Itali, Spanje, dhe SH.B.A (New Mexico). Fusha e tij kërkimore është e përqëndruar në integrimin e molekulave biologjike dhe specieve të tjera në lidhje me mikro dhe nano struktura me interes në hartimin (dizenjimin) e bio sensorve të një lloji të ri. Prof. Merkoçi ka publikuar mbi 319 artikuj dhe ka mbikqyrur 35 teza doktorale. Ai gjithashtu shërben si vlerësues shkencor dhe pjesëtar në panele ekspertësh për organizata ndërkombëtare dhe agjenci joqeveritare, është anëtar i komiteteve shkencore të disa kongreseve ndërkombetare, drejtues i disa workshopeve dhe evenimenteve të tjera shkencore, dhe është ftuar të japë disa leksione e ligjerata në mbarë botën. Prof. Merkoçi është themelues dhe drejtues i njësisë së parë kërkimore-shkencore të Nano-teknologjisë dhe Nano-shkencës, e quajtuar NANOAlb, pranë Akademisë së Shkencave të Shqipërisë.

DETAILS