Image

DAVID HARDY

DAVID HARDY is a documentary photographer in Albania. His work focuses mainly on the visual arts related to human rights in the country, more specifically, women's rights, social equality, awareness against discrimination against the LGBTI+ community in the country and region, a community to whom he belongs as a transgender person. Hardy's shots have been widely published in local and European media in photojournalism reports on Albania, and have found the continued support of human rights organizations in Albania and the Western Balkans through initiatives to raise awareness of social equality. He has opened several exhibitions in the country related to social issues, while his work has been widely published in local and European media in photojournalism reports about Albania.

DAVID HARDY është fotograf dokumentues në Shqipëri. Puna e tij fokusohet kryesisht në fotoreportazhe dhe artin pamor të lidhur me të drejtat e njeriut në vend, më specifikisht të drejtat e grave, barazinë sociale, ndërgjegjësimin kundër diskriminimit ndaj komunitetit LGBTI+ në vend e rajon, komunitet të cilit ai vetë i përket si person trasgjinor. Shkrepjet e fotoreporterit David Hardy janë publikuar gjerësisht në mediat vendase dhe ato evropiane në raportimet e fotolajmeve për Shqipërinë, si dhe kanë gjetur mbështetjen e vazhdueshme të organizatave të të drejtave të njeriut në Shqipëri e Ballkanin Perwndimor përmes nismave për të nxitur ndërgjegjësimin për barazinë sociale. Hardy ka çelur disa ekspozita me përfaqësitë e huaja në Shqipëri lidhur me çështjet sociale, ndërsa aktualisht po punon për të realizuar projektin e tij më madhor fotografik #999 Portretizime Shqiptare - jo vetëm një pasqyrim artistik i realitetit ku jetojmë, por edhe një ndërthurje e fotografisë me dokumentarizmin, që shërben gjithashtu si një census demografik, artistik i gjurmës vizuale që jetesa e përbashkët në Shqipëri lë tek secili prej qytetarëve.

DETAILS