Image

GIORGIO VERDIANI

Researcher and professor at the Facoltà di Architettura di Firenze. He has obtained a Ph.D. in architectural and landscape survey and representation. He is specialized in digital surveys, using laser scanner technologies, photographic survey, image post-processing, and 3D computer graphic. He is particularly active in digital surveys since 2001, taking part or managing technical and/or scientific responses in more the one hundred survey campaigns all around Italy and Europe. Since 2011 he is the director of the “Architecture Informatic Laboratory” (LIA) at the Facoltà di Architettura in Firenze.

Kërkues shkencor dhe professor pranë Fakultetit të Arkitekturës në Firenze. Doktorata e tij shtjellon temën e vëzhgimit dhe prezantimit të hapësirave dhe arkitekturës. Ai është i specializuar në vëzhgime digjitale, përdorimin e teknologjive laser scanner, fotografi, përpunim imazhi dhe grafikë kompjuterike në 3D. Ai ka qenë aktiv në spektrin digjital që prej vitit 2001, duke ndërmarrë ose menaxhuar përgjigje teknike ose/dhe shkencore në më shumë se njëqind anketime dhe fushata në Itali dhe Europë. Që prej vitit 2011 ai është drejtuesi i “Architecture Informatic Laboratory” pranë Fakultetit të Arkitekturës në Firenze.

DETAILS